QRCode

海底斜坡

clino

clino 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
clino 傾斜
學術名詞
地球科學名詞-地質
clino 斜坡{沉積環境}
學術名詞
海洋地質學
clino 海底斜坡
海底斜坡 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋地質學
海底斜坡 clino

引用網址: