QRCode

麥膠蛋白

gliadin

gliadin 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
gliadin 榖膠蛋白
學術名詞
動物學名詞
gliadin 麥膠蛋白
麥膠蛋白 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
麥膠蛋白 gliadin, gliadine
學術名詞
動物學名詞
麥膠蛋白 gliadin

引用網址: