QRCode

母數

Parameter

教育大辭書

名詞解釋:  用於表示母群體而非樣本性質的量數,通常以希臘字母表示。如母群的平均數為μ,標準差為σ,相關係數為ρ;樣本的平均數為M,標準差為SD,相關係數為r。母數通常用來界定其有某種理論分配的某個統計模型,例如常態分配通常用平均數和變異數兩個母數來界定,如平均數為100、變異數為25的常態介配可寫成為N(100,25)。

母數

parameter

類別: 行銷管理組
parameter 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
parameter 參數
學術名詞
生物學名詞-植物
parameter 介量;參數;參量;介數
學術名詞
鑄造學
parameter 參數
學術名詞
礦物學名詞
parameter 標軸;參數;濕周(水文學)
學術名詞
工業工程名詞
parameter 參數
學術名詞
天文學名詞
parameter 參數;參量
學術名詞
地質學名詞
parameter 參數
學術名詞
核能名詞
parameter 參數
學術名詞
紡織科技
parameter 參數
學術名詞
經濟學
Parameter 參數;母數
學術名詞
會計學
parameter 參數
學術名詞
航空太空名詞
parameter 參數
學術名詞
化學名詞-化學術語
parameter 參數
學術名詞
海事
parameter 參數
學術名詞
氣象學名詞
parameter 參數
學術名詞
管理學名詞
parameter 母數
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
parameter 參數
學術名詞
海洋地質學
parameter 1.參數;2.標軸
學術名詞
測量學
parameter 參數
學術名詞
數學名詞-高中(含)以下數學名詞
parameter 參數;參變量
學術名詞
數學名詞
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
parameter 參數
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
parameter 參數
學術名詞
地球科學名詞
parameter 標軸;參數
學術名詞
電力工程
parameter 參數
學術名詞
心理學名詞
parameter 母數;參數
學術名詞
音樂名詞-兩岸音樂名詞
parameter 參數
學術名詞
力學名詞
parameter 參數
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
parameter 參數
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
parameter 參數
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
parameter 參數
學術名詞
計量學名詞
parameter 參數
學術名詞
社會學名詞
parameter 參數;母數
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
parameter 參數;母數
學術名詞
化學工程名詞
parameter 參數
學術名詞
音樂名詞
parameter 參數
學術名詞
地理學名詞-GIS名詞
parameter 參數
學術名詞
物理學名詞
parameter 參數
學術名詞
人體解剖學
parameter 參數;參變量
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
parameter 參數
學術名詞
設計學
parameter 參數
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
parameter 標軸距,參數
學術名詞
造船工程名詞
parameter 參數
學術名詞
電機工程
parameter 參數
學術名詞
機械工程
parameter 參數
學術名詞
電子計算機名詞
parameter 參數
母數 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
管理學名詞
母數 parameter

引用網址: