QRCode

大崩墜;大擠壓

Big Crunch

Big Crunch 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
Big Crunch 大崩墜;大擠壓
學術名詞
物理學名詞
big crunch 大崩墜
大崩墜;大擠壓 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-天文
大崩墜;大擠壓 Big Crunch

引用網址: