QRCode

翅藻屬{褐藻類}

Alaria

Alaria 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
Alaria 大裙帶菜屬(褐)
學術名詞
地球科學名詞-海洋
Alaria 翅藻屬{褐藻類}
學術名詞
海洋地質學
Alaria 翅藻屬〔褐藻類,Q〕
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
Alaria 翅藻屬{褐藻類}
學術名詞
海洋科學名詞
Alaria 翅藻屬{褐藻類}
翅藻屬{褐藻類} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-海洋
翅藻屬{褐藻類} Alaria
學術名詞
海洋科學名詞
翅藻屬{褐藻類} Alaria

引用網址: