QRCode

數位控制擴大器

digital controlled amplifier {=DCA}

digital controlled amplifier {=DCA} 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
音樂名詞-流行音樂專有名詞音響類
digital controlled amplifier {=DCA} 數位控制擴大器
數位控制擴大器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
音樂名詞-流行音樂專有名詞音響類
數位控制擴大器 digital controlled amplifier {=DCA}

引用網址:
  • / 1050