QRCode

磁方位[角]

magnetic bearing (MB)

magnetic bearing (MB) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
magnetic bearing (MB) 磁方位[角]
磁方位[角] 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
磁方位[角] magnetic bearing (MB)

引用網址: