QRCode

碗形支承

cup bearing

cup bearing 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
cup bearing 碗形支承
碗形支承 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
碗形支承 cup bearing

引用網址: