QRCode

接種劑

inoculate

大陸譯名: 接种【动】
inoculate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
inoculate 接種劑
學術名詞
藥學
inoculate 接種
學術名詞
機械工程
inoculate 接種劑
接種劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
接種劑 inoculant
學術名詞
鑄造學
接種劑 inoculant
學術名詞
兩岸對照名詞-計算機
接種劑 inoculate
學術名詞
土壤學名詞
接種劑 inoculant
學術名詞
機械工程
接種劑 inoculate

引用網址: