QRCode

外部閘道協定

exterior gateway protocol

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

係可將選路資料分散給連接至自律系統之所有路由器的一種協定。參【內部閘道協定】(interior gateway protocol)、【邊界閘道協定】(border gateway protocol)。

外部閘道協定

exterior gateway protocol,EGP

exterior gateway protocol,EGP 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
exterior gateway protocol,EGP 外部閘道協定
外部閘道協定 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
外部閘道協定 external gateway protocol,EGP
學術名詞
電子計算機名詞
外部閘道協定 exterior gateway protocol,EGP

引用網址: