QRCode

上下文有關語言

context sensitive language

資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

由上下文有關文法所產生的一種語言。參【上下文有關文法】(context sensitive grammar; CSG)。

上下文有關語言

context sensitive language

context sensitive language 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
context sensitive language 上下文有關語言
上下文有關語言 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
上下文有關語言 context sensitive language
學術名詞
電子計算機名詞
上下文有關語言 context-sensitive language{=CSL}

引用網址: