QRCode

頸化

necking

中國大陸譯名: 颈缩现象
necking 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
necking 斷面收縮
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
necking 縮頸;頸縮
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
necking 頸縮
學術名詞
化學名詞-化學術語
necking 頸化
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
necking 製頸;頸縮
學術名詞
力學名詞
necking 頸縮
學術名詞
土木工程名詞
necking 頸縮
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
necking 頸化
學術名詞
地球科學名詞
necking 薄片化
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
necking 製頸;頸縮
學術名詞
機械工程
necking 製頸;頸縮
頸化 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
頸化 necking
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
頸化 necking

引用網址: