QRCode

間位,異位

meta

meta 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
meta 間位,異位
學術名詞
電子計算機名詞
META META語言
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
meta 間(偏),偕同,超越
間位,異位 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
間位,異位 meta

引用網址: