QRCode

汞汽弧整流器

mercury vapor arc rectifier

mercury vapor arc rectifier 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
mercury vapor arc rectifier 汞汽弧整流器
汞汽弧整流器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
汞汽弧整流器 mercury vapor arc rectifier

引用網址: