QRCode

複製試樣;複製品

replica

replica 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
鑄造學
replica 複製品
學術名詞
食品科技
replica 複製[法],複製品, 複印[平板]培養[法]
學術名詞
材料科學名詞-金屬材料
replica 摹製品;複印模
學術名詞
化學名詞-化學術語
replica 複製試樣;複製品
學術名詞
電子計算機名詞
replica 複製品
學術名詞
地球科學名詞
replica 模製品
學術名詞
電機工程名詞
replica 複製品;模型仿製品
學術名詞
生命科學名詞
replica 複本
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
replica 複製品
學術名詞
物理學名詞
replica 摹製品
複製試樣;複製品 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
複製試樣;複製品 replica

引用網址: