QRCode

百衲本

沈津
1995年12月
圖書館學與資訊科學大辭典

名詞解釋:  百衲本是將多種不同書板之善本殘卷、零頁輯補而成一部完整之書。百衲,取僧衣破敝補綴之稱。宋董道〔廣川書跋〕云:「蔡君謨(襄)妙得古人書法,其書畫錦堂,每字作一紙,擇其不失法度者,裁截布列,連成碑形,當時謂百衲本,故宜勝人也」。清錢曾〔讀書敏求記.史記〕云:「今此本乃集諸宋版共成一書,大小長短,各種咸備,戲名此為〔百衲本史記〕。近人張元濟曾有〔百衲本二十四史〕之輯。

百衲本

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
百衲本 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: