QRCode

樂善堂

周南
1995年12月
圖書館學與資訊科學大辭典

名詞解釋:  樂善堂是清代藏書家弘曉藏書室名。   弘曉,清聖祖第十三子允祥之第七子,雍正8年(1730)襲封怡親王,乾隆43年(1778年)卒,諡僖。自號冰玉道人。弘曉性嗜圖籍,自建藏書樓九楹,積書充棟,題名樂善堂。明清之際的宋元善本多為毛晉汲古閣及錢曾述古堂所藏。迨毛、錢兩家藏書散出,半數為徐乾學、季振宜所得。及徐、季兩家藏書復散,遂經何焯介紹,盡歸弘曉樂善堂所藏。四庫全書開館,各地藏書家均奉旨獻書,獨弘曉以天潢貴冑,未進藏書,故樂善堂藏書頗多世所罕見者。樂善堂藏書保存長達百餘年,至同治末年始逐漸散落民間,為山東楊紹和、常熟翁同龢、吳縣潘祖蔭及杭州朱學勤等著名藏書家所收藏,大多為精本善刻。樂善堂藏書均鈐有「怡府世寶」,「安樂堂藏書記」、「明善堂覽書記」等藏章,並編有〔怡府書目〕一冊,收書4,500餘種,不分卷分類,僅記書名冊數,間及版刻,善本與通行本並在一目,為一圖書登錄簿冊。

樂善堂

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
樂善堂 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: