QRCode

分數;分式

fraction

翁正明
2012年10月
數學名詞釋義

名詞解釋:

分數:
一個整數a除以一個非零整數b的值,記為或a/b,稱為分數,其中a稱為分子,b稱為分母,「-」或「/」稱為分數線。如或3/4。

分式:
一個多項式A 除以一個非零多項式B,記為或A/B,稱為分式。其中A稱為分子,B稱為分母,「-」或「/」稱為分式線。如或(2x+3)/(4x+5)。

分數;分式

fraction

fraction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
fraction 分餾;級分;小部份;片斷;分數
學術名詞
生物學名詞-植物
fraction 部分;區分部分
學術名詞
化學名詞-化學術語
fraction 分率;部分組;份
學術名詞
畜牧學
fraction 份;區分;部分
學術名詞
工程圖學
fraction 分數
學術名詞
核能名詞
fraction 分數;分額
學術名詞
食品科技
fraction 份,區分,部分
學術名詞
數學名詞-兩岸中小學教科書名詞
fraction 分數;分式
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
fraction 分數;分式;小數;部分;分餾物
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
fraction 分數;分率;分式
學術名詞
數學名詞-高中(含)以下數學名詞
fraction 分數;分式
學術名詞
數學名詞
fraction 分數;分式
學術名詞
電力工程
fraction 分數,分式,小數,部分,分餾物
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
fraction 分數;分式
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
fraction 分數 ;小部分;
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
fraction 分數;分式
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
fraction 分數;分式
學術名詞
化學工程名詞
fraction 分數;分率;分式
學術名詞
地球科學名詞-太空
fraction 分數
學術名詞
人體解剖學
fraction 分數;分式
學術名詞
醫學名詞-放射醫學名詞
fraction 分率;分次
學術名詞
造船工程名詞
fraction 分數;分式;比值;係數;部分;零數
學術名詞
電機工程
fraction 分數;分式;小數;部分;分餾物
學術名詞
機械工程
fraction 分式;分數
學術名詞
電子計算機名詞
fraction 分數;小數
分數;分式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
數學名詞-兩岸中小學教科書名詞
分數;分式 fraction
學術名詞
數學名詞-高中(含)以下數學名詞
分數;分式 fraction
學術名詞
數學名詞
分數;分式 fraction
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
分數;分式 fraction
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
分數;分式 fraction
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
分數;分式 fraction
學術名詞
兩岸對照名詞-數學
分數;分式 fractional expression
學術名詞
人體解剖學
分數;分式 fraction

引用網址: