QRCode

對折機

rigging machine

rigging machine 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
rigging machine 對折機
對折機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
對折機 rigging machine

引用網址: