QRCode

體積波

volumetric wave

郭茂坤
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  在波擾動過程中,考慮任一微小之體積單元,若此單元受擾動影響時,僅有體積變化,而無剪變形或旋轉時,此種波擾動稱為體積波。   在等向之線彈性材料中,體積波又稱為膨脹波(dilatational wave)、無旋波(irrotational wave)以及P波(P wave)(參見dilatational wave)。

體積波

volumetric wave

volumetric wave 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
力學名詞
volumetric wave 體積波
學術名詞
力學名詞
volumetric wave 體積波
體積波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
力學名詞
體積波 volumetric wave
學術名詞
力學名詞
體積波 volumetric wave

引用網址: