QRCode

電漿槍,離子槍

plasma gun

吳俊聰
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  把中性氣體以電磁方法電離成電漿並噴射出去的裝置。

電漿槍,離子槍

plasma gun

plasma gun 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
plasma gun 電漿槍
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
plasma gun 電漿槍
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
plasma gun 電漿槍
學術名詞
力學名詞
plasma gun 電漿槍;離子槍
學術名詞
計量學名詞
plasma gun 電漿槍;離子槍
學術名詞
電機工程
plasma gun 電漿槍
電漿槍,離子槍 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: