QRCode

軌道力學

orbital mechanics

林穎裕
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  指研究物體在太空中受引力場之作用,其運動模式的一門學問。

軌道力學

orbital mechanics

orbital mechanics 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
orbital mechanics 軌道力學
學術名詞
力學名詞
orbital mechanics 軌道力學
學術名詞
機械工程
orbital mechanics 軌道力學
軌道力學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
軌道力學 orbital mechanics
學術名詞
力學名詞
軌道力學 orbital mechanics
學術名詞
機械工程
軌道力學 track dynamics
學術名詞
機械工程
軌道力學 orbital mechanics

引用網址: