QRCode

臨界速度,臨界流速

critical velocity

顏清連
2002年12月
力學名詞辭典

名詞解釋:  當明渠流之平均速度V等於其水面之微小擾動波之波速時c時,亦即V=c,此一流速為臨界流速。水面微小擾動波之波速可以用下式表示   c=√gy   其中,y為水深;g為重力加速度。因此:      其中,F為福祿得數(Froude number)。   明渠流之流量給定且F=1時,其水深與流速水頭之和為最小。換言之,此時之流速為臨界流速。若明渠之上游端為定水頭,當水流進入渠中,水面洩降至流量為最大時,其流速亦為臨界流速。臨界流速是判別明渠流為超臨界或亞臨界流之依據。當流速大於臨界流速時,其流況為超臨界流。反之為亞臨界流。

臨界速度,臨界流速

critical velocity

critical velocity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
礦冶工程名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
紡織科技
critical velocity 臨界速度
學術名詞
航空太空名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
核能名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
地球科學名詞-地質
critical velocity 臨界速度
學術名詞
地球科學名詞-太空
critical velocity 臨界速度
學術名詞
地球科學名詞-水文
critical velocity 臨界流速
學術名詞
海洋地質學
critical velocity 臨界速度
學術名詞
數學名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
海洋科學名詞-離岸工程
critical velocity 臨界流速
學術名詞
土木工程名詞
critical velocity 臨界流速
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
critical velocity 臨界流速
學術名詞
電力工程
critical velocity 臨界速度
學術名詞
力學名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
物理學名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
化學工程名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
造船工程名詞
critical velocity 臨界速度
學術名詞
機械工程
critical velocity 臨界速度
學術名詞
電機工程
critical velocity 臨界速度
臨界速度,臨界流速 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: