QRCode

生物統計學

Biostatistics

謝爾昌
2002年2月
環境科學大辭典

名詞解釋:  應用統計學以研究生命現象之科學。統計基本上是人類對於客觀事件,在數量方面的認知所形成的概念。生命科學的研究中常需收集、整理和分析各種生命現象和事件之出現情形,統計學在這種過程中,提供如何收集資料(如抽樣技術之應用)、如何整理和分析資料(如各種統計檢定,例如t-test、F-test、X2test、迴歸、相關……等)的原則、方法和理論。

生物統計學

Biostatistics

Biostatistics 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
biostatistics 生物統計
學術名詞
畜牧學
biostatistics 生物統計學
學術名詞
食品科技
biostatistics 生物統計學
學術名詞
生態學名詞
biostatistics 生物統計學
學術名詞
統計學名詞
biostatistics 生物統計學;生物統計
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
biostatistics 生物統計學
學術名詞
電子計算機名詞
biostatistics 生物統計學
學術名詞
藥學
biostatistics 生物統計學
生物統計學 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
生物統計學 biostatistics; biometrics; biometry
學術名詞
生物學名詞-植物
生物統計學 biometry; biometrics; biostatistics
學術名詞
生物學名詞-植物
生物統計學 biometrics; biometry
學術名詞
畜牧學
生物統計學 biostatistics
學術名詞
畜牧學
生物統計學 biometry; biometrics
學術名詞
食品科技
生物統計學 biostatistics
學術名詞
食品科技
生物統計學 biometrics,biometry
學術名詞
動物學名詞
生物統計學 biometrics; biometry
學術名詞
生態學名詞
生物統計學 biometrics
學術名詞
生態學名詞
生物統計學 biometry
學術名詞
生態學名詞
生物統計學 biostatistics
學術名詞
數學名詞
生物統計學 biometrics
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
生物統計學 biometrics
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
生物統計學 biometry
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
生物統計學 biostatistics
學術名詞
電子計算機名詞
生物統計學 biological statistics
學術名詞
電子計算機名詞
生物統計學 biometrics
學術名詞
電子計算機名詞
生物統計學 biostatistics
學術名詞
生命科學名詞
生物統計學 biometry {biostatistics}
學術名詞
生命科學名詞
生物統計學 biostatistics {biometry}
學術名詞
藥學
生物統計學 biostatistics

引用網址: