QRCode

學額

葉憲峻
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  學額為儒學生員之名額。按明、清兩代對儒學生員提供食廩,故有學額之限。依清陳文達〔臺灣縣志‧建置志‧學校〕所載:取士之有定額也,自明初始也。每學科歲取生員,各以百名為率。有廩膳、增廣、附學之別。廣膳府學四十人、縣學二十人,增廣係以後添設,其額數與廩膳均,附學則無定數。順治四年(1647),取進生員以縣之大小,定額數之多寡。又據〔清史稿校註‧選舉志〕載:生員額初視人文多寡,分大、中、小學。大學四十名、中學三十名、小學二十名;嗣改府視大學,大州、縣視中學減半,小學四名或五名。康熙九年(1670),大府、州、縣仍舊額,更定中學十二名、小學七名或八名,後屢有增廣。   明、清兩代府、州、縣學之學生名額,係依儒學大小核定;而政府依生員在學成績優劣提供公費之食廩名額,則為鼓勵士子專心向學而設。

學額

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學額 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: