QRCode

〔商頌〕

傅元龍
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔商頌〕為〔詩經〕篇名;原有十二篇,今僅存五篇,其他七篇何時散佚,已不可考。〔商頌〕之寫作時代,各家說法亦不一致:〔國語.魯語〕云:「昔正考父校商之名頌十二篇於周太師,以〔那〕為首。」〔毛詩正義〕認為「校」字為校正訛誤之義,故〔商頌〕五篇應為商代之作品。而〔史記.宋世家〕云:「襄公之時,修行仁義,欲為盟主,其大夫正考父美之,故追道契、湯、高宗,殷所以興,作〔商頌〕。」而認為〔商頌〕為春秋時代正考父為讚美宋襄公而作。   現存之〔商頌〕五篇,〔那〕為成湯後代祭祀祖先的詩歌。〔烈祖〕、〔殷武〕為殷商後代,伐楚凱旋後,重修宗廟,祭祀祖先的詩歌。〔春秋〕亦有記載:「僖公四年,魯僖公會齊侯、宋公伐楚」一事。〔長發〕為祭成湯的獻詩,從神話的遠祖開端,說到契的降生,奠立國基,到湯伐桀之功績及伊尹相湯之事。〔玄鳥〕為歌誦殷高宗中興之詩篇。   〔商頌〕五篇中,〔那〕、〔烈祖〕、〔玄鳥〕三篇,每篇均為二十二句,不分章;而〔長發〕、〔殷武〕二篇,詩句更長且有分章。〔商頌〕文句不似〔周頌〕聱牙,寫作技巧優於〔周頌〕,故有人認為提供了大小雅之形式,而推測為春秋時代之作品。

〔商頌〕

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
〔商頌〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: