QRCode

肯亞學校制度

School System in Kenya

蔡清華
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  肯亞共和國(Republic of Kenya)位於非洲東部,原為英國殖民地,一九六三年十二月十二日獨立。該國地跨赤道,東與索馬利亞(Somalia)為鄰,北與衣索匹亞(Ethiopia)、蘇丹(Sudan)接壤,西與烏干達(Uganda)交界,南與坦尚尼亞(Tanzania)相連,東南濱印度洋,面積五十八萬二千六百五十平方公里,約為臺灣的十六倍。根據一九九一年七月之統計,肯亞的人口約有二千五百餘萬人,絕大多數為非洲原住民,分屬四十二個種族,其每年增加率為百分之三‧九,是世界上人口成長最迅速的國家之一。該國的官方語言為斯瓦希利語(Swahili)及英語;十五歲以上的人口之識字率約為百分之六十九。   肯亞的經濟活動以農業為主,其人口占該國勞動力之百分之八十,產值占該國生產毛額(GDP)之百分之二七‧三。雖然一九八六年至一九九○年間每年GDP之成長率為百分之四‧九,可是都為該國過高之人口成長現象所抵消。每隔二至四年即出現的乾早以及沈重的外債,更使得肯亞經濟的遠景不甚樂觀。該國一九九○年的平均國民所得為三六○美元。   肯亞的學制如附圖所示,為一初等教育八年,中等教育、高等教育四年的傳統學制。小學修業八年,學生通常在六歲入學,就學率一般均在百分之九十六左右,不過僅有百分之六十九能夠念完第八年級。小學前三年使用母語(即斯瓦希利語)教學,自四年級以上及中學、大學均以英語上課。一、二年級每天上課三點五小時,其餘各年級均約五小時。小學畢業後須參加肯亞小學教育證書(Kenya Certificate of Primary Education, KCPE)考試,也作為決定其升學之依據。以一九九一年為例,約有一半的小學畢業生得以進入中學,占該年齡層之百分之二十七。中學修業四年,課程內容為語言溝通、數學、科學、人文、應用教育、體育等,畢業時須參加肯亞中學教育證書(Kenya Certificate of Secondary Education, KCSE),以決定其是否繼續接受高等教育,考試科目有八科必考:英語、斯瓦希利語、數學、生物、物理、地理、歷史、公民(政府)等。高等教育方面,肯亞目前有四所公立大學以及十一所私立大學,學生人數約占該年齡層之百分之二,不符社會大眾之需求。由於各階段教育結束後舉行之考試競爭極為激烈,使得肯亞中小學學生之留級率頗高,有人為求過關,寧願多讀一年;有人則自忖無法通過,乾脆中途輟學;另外就是考試領導教學之情形頗為嚴重。   教育行政方面,教育部主管該國各級教育之業務,教育部長為政務官,實際運作均由祕書長主其事。各省、各區均設有教育行政機關,執行教育部之各項政策。另設有一督學處,負責各級學校課程與教學之督導業務。所有公立大學之校長均由肯亞之總統擔任,實際校務則設一副校長(Vice Chancellor)掌理。每年政府預算中分配給教育的比例,已從獨立之初的百分之十提高至一九九一年的百分之二十七;各級教育之分配則為:小學百分之四十七、中學百分之十七、高等教育百分之二十三。   中小學教師的培育方面,肯亞有二十所公立師範學院、四所私立師範學院招收中學畢業生,實施兩年的訓練,以培養小學教師;中學教師的培育則有兩種方式,其一是有四所師範學院設有教育證書學程,其二是在各大學均有教育學士學位之學程,為期五年。   肯亞教育發展有下列問題亟待解決:教學設備及教科書嚴重不足,學校快速擴增之後不合格教師充斥,學校教育與就業市場未能結合,造成畢業生失業情形嚴重,弱勢族群接受教育的機會仍嫌不足。   

肯亞學校制度

School System in Kenya

School System in Kenya 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
肯亞學校制度 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: