QRCode

呂大臨

程運
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  呂大臨字與叔;學於程頤,通六經,尤邃於〔禮〕。父呂蕡,生六子,五子皆登科;長兄呂大忠(晉伯),次兄呂大防(微仲),三兄呂大鈞(和叔),為張橫渠高弟,訂呂氏鄉約,關中風俗為之一變。兄弟中唯大臨不應舉,以門蔭入官,曰:「不敢掩祖宗之德也。」元祐中為太學博士、祕書省正字;范祖禹薦其修身好學,可充講席,未及用而卒,享年四十七歲,學者稱「藍田先生」。   大臨初學於橫渠,橫渠卒,乃東見二程先生,為弟子;大臨深淳近道,而以防檢窮索為學,明道語之以識仁,且以「不須防檢,不須窮索」開之,大臨默識心契,豁如也,作〔克己銘〕以見意。始大臨於群書博極,能文章,至是涵養益粹,言如不出口,粥粥若無能者。賦詩曰:「學如元凱方成癖,文到相如始類俳,獨立孔門無一事,只輸顏子得心齋。」甚得伊川贊許,說:「古之學者,唯務養性情,其他則不學。今為文者,專務章句,悅人耳目,非俳優而何?此詩可謂得本矣。」又說:「與叔六月中,自緱氏來,燕居中,必見其儼然危坐,可為敦篤矣。」   不僅如此,同門及後世學者對大臨亦多溢美之詞。如田誠伯說:「讀呂與叔(中庸解),想見其人。」朱熹亦說:「與叔惜乎壽不永,如天假之年,必所見又別。程子稱其深潛縝密,資質好,又能涵養,某若只如呂年,亦不見得到此田地了。」對之均推崇備至。

呂大臨

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
呂大臨 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: