QRCode

佛陀

Buddha

余崇生
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  佛陀,梵語及巴利語(Buddha)又作佛駄、浮陀、浮屠、浮圖等音譯,而意譯為覺者。佛陀本指釋迦牟尼佛,後來演為覺悟真理之總稱;覺者又譯為智者。覺,有覺察、覺悟兩種意思。如所謂覺察煩惱為世人之賊,這名之為一切智。如知覺諸法的事理,了了分明,如睡得寤,如此覺悟,名為一切種智。自覺又能使覺。自他的覺行窮滿名為佛,自覺簡略凡夫,覺他者明異二乘,覺行窮滿彰異菩薩。「佛」之訓解上頗有異說,或漢語上轉訛之因素,嚴格而言,凡成佛的眾生,都是佛陀,並不必限於釋迦牟尼。然關於「佛陀」一詞之說法頗多,如:(1)〔宗輪論述記〕云:「佛陀梵音,此云覺者,隨舊略語,但稱曰佛」;(2)〔佛地論〕云:「於一切法,一切種相能自開覺,亦開覺一切有情,如睡夢覺醒,如蓮華開故名佛」;(3)〔大智度論二〕云:「佛陀秦吉知者,有常無常等,一切諸法,菩提樹下了了覺知,故名佛陀」;(4)〔法華文句一〕云:「西竺言佛陀,此言覺者,知者,對迷名知,對愚名覺」:(5)〔大乘義章二十末〕云:「佛者就德以立其名,佛是覺知,就斯立稱,覺有兩義,一覺察,如人覺賊,二覺悟名覺。如人睡寤,覺察之覺對煩惱障,煩惱侵害事等,如賊,唯聖覺知不為其害,故名為覺。涅槃云:如人覺賊賊無能為,亦亦如是。覺悟之覺對其知障,無明昏寢事等如睡,聖慧一起朗然悟如睡得寤,故名為覺,既能自覺,很能覺他,覺行窮滿,故名為神,言其自覺簡略凡夫,云覺他者明異二乘,覺行窮滿彰異菩薩等均可看出各家對佛陀一詞所作之詮釋。

佛陀

Buddha

Buddha 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
佛陀 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: