QRCode

先師

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  先師之名,秦、漢以前,係泛指有道有德之士。後或指孔子,或指顏回;明代以後,則專指孔子。   據〔禮記.文王世子〕載,凡學,春官釋奠於其先師,秋冬亦如之。鄭玄引〔周禮.春官宗伯之職〕注云:先師係指有道有德而教於國學者,死後則為樂祖,祭於瞽宗。另〔文獻通考.學校考〕有謂,東漢明帝永平二年(59),養三老五更於辟雍,郡縣行鄉飲酒禮於學校,皆祀聖師周公、孔子,牲以犬;此時先師係指孔子。至唐太宗貞觀二年(628),上依左僕射房玄齡等之請,准仿晉、宋、梁、陳及隋大業故事,以孔子為先聖,顏回為先師。高宗永徽中,又改周公為先聖,孔子為先師;顯慶二年(657),再從太尉長孫無忌之請,改孔子為先聖,顏回為先師。此制宋、元因之。及至明代,據〔明史.禮志〕載,世宗嘉靖時,詔孔子神位題「至聖先師孔子」,去其王號及大成、文宣稱號。清入關後,世祖順治二年(1645),定稱為「大成至聖文宣先師孔子」順治十四年,改稱「至聖先師」。此後,至聖先師遂專指孔子。

先師

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
先師 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: