QRCode

主敬

陳惠邦
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  主敬是宋朝理學家程朱學派所提出的道德修養方法,其思想起源甚早。〔詩經.商頌〕曰:「聖敬日躋。」〔周易.文言〕載:「敬以直內,義以方外。」〔禮記.樂記〕復云:「致禮以治躬則莊敬,莊敬則嚴威。」孔子也說:「行篤敬。」「居處恭,執事敬,雖至夷狄不可棄也。」敬是謹慎的意思,北宋理學家程頤特別據此發揮為內心涵養、進德修業的功夫。程頤言:「涵養須用敬,進學在致知。」又謂:「入道莫如敬,未有能致知而不在敬者。」程頤強調外在容貌、內在思慮與行為舉止的敬,須使心保持在專一與自覺的狀態,而不為外物所誘;又心有所主,還須處物行義,於事物上能明是非;且主敬與行義相輔,否則敬使淪為空寂無為。   南宋朱熹延續程頤主敬養心之說,或稱「居敬」、「持敬」,而形成所謂「程朱學派」。朱熹謂:「敬字……似個畏字,不是塊然兀坐,耳無聞,目無見,全不省事之謂。只收斂身心,整齊純一,不恁地放縱便是敬。」朱子認為敬的要領是畏謹不放縱,需要優游涵泳,不急迫也不懈怠地堅持下去,所以並不是不聞、不見、不思的兀然端坐,而是要無事安然,有事權變。如果能夠「以敬為主,則內外肅然,不忘不助而心自存。」則是進一步以主敬為存養之道。此處所謂「內外肅然」是指內無妄思,外無妄動的意思。朱熹又認為居敬和窮理二事一如人之二足,有相輔相成的關係。但居敬為窮理之本,窮理只明得天理,消去人欲。為使人欲不復萌,天理不復滅 ,應當積極以「敬字抵敵」。一方面在未發之時使心不放弛,即用戒慎恐懼、緊張敬畏來警惕情欲之任縱,另一方面則在己發之際專一集中,要求在行為容止加強禮節的約束。   總之,主敬是一種臨淵履薄,戒慎恐懼的行為或態度;儒家思想中認為閑居懶散,精神無著落之時,特別容易受到外物刺激所誘發,故常成為各種惡念、惡習的淵藪,持敬之用即在防患此種惡的根源。

主敬

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
主敬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: