QRCode

六德

吳務貞
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  六德指教化民心信守的六種德行;有數義,分述如下:
1.知、仁、聖、義、忠、和:〔周禮.地宮.大司徒〕以鄉三物教萬民,而賓興之,一日六德,如、仁、聖、義、忠、和。〔小學.紺珠.人倫類.六德〕同樣舉出此六德。
2.中、和、祇、庸、孝、友:〔周禮.春宮.大師〕以六德為之本,以六律為之音。〔義疏〕鄭氏鍔曰,六德,大司樂所教,中、和、祇、庸、孝、友之德也。
3.中、和、咨、諏、謀、度、詢:〔詩.小雅.皇皇者華.載馳載驅周爰咨詢傳〕兼此五者,雖有中和,當自謂無所及,成於六德也。〔箋〕中和,謂忠信也,五者,咨也、諏也、謀也、度也、詢也。
4.敬老、慈幼、救疾、恤孤、賑貧窮、任失業:〔小學紺珠.治道類.六德〕也舉此。
5.禮、仁、信、義、勇、智:〔司馬法.仁本〕古者逐奔,不過百步,縱綏,不過三舍,是以明其禮也;不窮不能,而哀憐傷病,是以明其仁也;成列而鼓,是以明其信也;爭義不爭利,是以明其義也;又能舍服,是以明其勇也;知終知始,是以明其智也。六德以時合教,以為民紀之道也。〔小學.紺珠.治道類.六德〕舉出同樣六德。
6.柔順、清潔、不妬、儉約、恭謹、勤勞:是為人妻之六德,並見於〔小學.紺珠.人倫類.六德〕;司馬文正公家範曰:「為人妻者,其德有六。」
另指佛家語;佛之六德,一自在,二熾盛,三端嚴,四名稱,五吉祥,六尊貴,即梵語薄伽梵之六義,見佛地經論。

六德

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
六德 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: