QRCode

〔五燈會元〕

蔡纓勳
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔五燈會元〕,書名,凡二十卷,南宋僧普濟編撰;現收〔卍續藏〕第一三八冊。   書名〔五燈〕,包括五冊禪宗典籍:即(1)宋景德間吳僧道原的〔景德傳燈錄〕;(2)仁宗天聖七年(1029),駙馬都尉李遵勗的〔天聖廣燈錄〕;(3)黴宗建中靖國元年(1101)佛國惟白禪師的〔建中靖國續燈錄〕;(4)宋淳熙十年(1183)淨慈晦翁悟明禪師的〔聯燈會要〕;(5)嘉泰二年(1202)雷庵正受禪師的嘉泰〔普燈錄〕。以此五書,撮要會為一書,故稱〔五燈會元〕。   此書編述的動機,據元至正二十四年(1364)釋廷俊〔重刊五燈會元序〕說:「宋季,靈隱大川禪師濟公以五燈為書浩博,學者罕能通究,迺集學徒,作五燈會元,以惠後學,恩至渥也。」   〔五燈會元〕之內容,收錄過去七佛、西天二十七祖,東土六祖以下至南嶽下十七世德山子涓禪師,先後付法禪師之行歷、機緣、法緣。惜南宋亡時,其板本為元兵燒燬,到元朝,會稽韓莊節及太尉康里公倡義重刻;書首並有釋廷俊之〔重刊五燈會元序〕。   又佛書稱為燈乃取自〔大般若波羅蜜多經〕卷四所說:「故佛所言,如燈傳照。」。即譬喻佛法如燈火之照明破暗。所以,釋廷俊的序中說:「吾宗以傳燈喻諸心法而相授受者,其有旨哉!」   五燈於禪門宗旨、法語及支脈等,原原本本,載之甚詳,故後代仿照者不少。如明代淨柱編〔五燈會元續略〕八卷,明代費隱通容及百痴願公合撰〔五燈嚴統〕二十五卷,清康熙年間霽崙超永編〔五燈全書〕一六○卷等。其中,〔續略〕收錄〔五燈會元〕以後至崇禎十七年(1644)禪門諸大德之語錄,對提供研究宋、元、明之禪宗歷史發展,甚具價值;〔五燈嚴統〕一書,以匡正〔續略〕之訛謬,嚴加校勘,使從前相傳之法統不為紊亂;而〔全書〕之內容,係超永自〔五燈會元〕等諸傳燈錄中摘其要者,並費時十餘年蒐集各地文獻。除七佛、西天、東土諸師外,凡〔會元〕以後之祖師、居士等,無論正系旁系,皆廣為蒐輯立傳,計有七千餘人,為傳燈錄之集大成者。

〔五燈會元〕

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
〔五燈會元〕 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址:
  • / 6915