QRCode

中正

傅元龍
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  中正指不偏不曲,大中至正之意。語見〔周易.乾.文言〕:「大哉乾乎,剛健中正,純粹精也。」旨在闡述乾道持中而行,正直不曲,堅毅不懈。   此外〔周易.彖傳〕尚有三處言及「中正」一辭。姤卦:「剛遇中正,天下大行也。」同人卦:「文明以健,中正而應,君子正也。」履卦:「剛中正,履帝位而不疚,光明也。」以上三卦卦體,上卦或下卦均含(乾 ),中正與剛健同為乾德之象徵。〔周易〕每言「中正」,常與「剛健」並論。如乾卦之「剛健中正」,履卦之「剛中正」姤卦之「剛遇中正」,同人卦之「文明以健,中正而應」。其中深藏易理,蓋「剛健」陽氣太盛,恐其失控,故以「中正」導之,使其不偏離正道。(尚書.洪範)所稱三德:「正直、剛克、柔克」,正直為剛克與柔克之基準。「沈潛剛克、高明柔克」,抑制過剛之人,激勵過柔之人,使剛克與柔克皆成正直。〔尚書〕三德之說與易理相通。剛柔相濟為易理之法則,而「中正」實為「剛」與「柔」之基準,為防「剛健」過旺,輔以「中正」。故姤卦彖辭云:「剛遇中正,天下大行也。」   〔周易〕另有六處稱:「以中正」或「中正也」,如晉六二象、豫六二象、訟九五象、需九五象、井九五象、姤九五象等,則「中正」之意表示爻之位置,多屬二、五兩爻,因二是內卦之中,五是外卦之中。

中正

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
中正 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: