QRCode

大學本科

黃春木
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  大學本科在光緒二十八年(1902)〔欽定京師大學堂章程〕頒布時,預備科方才準備興辦,各省高等學堂則尚闕如,故未設立而僅仿日本成例先定大綱而已;預定分科計有政治、文學、格致、農業、工藝、商務、醫術等七科,均三年畢業。至光緒二十九年〔奏定大學堂章程〕頒布時,張之洞等為防經學衰微,乃將之獨立為一科,故分科增為八科;另政治、醫術二科肄業年限改為四年。   光緒三十一年,學務大臣奏請建設立分科大學,擬先設政治、文學,格致、工科,以備一、二年後畢業之預備科及各省高等學堂學生考升;其餘四科以次建置。宣統元年(1909),因校舍落成無期,擬先開辦的分科大學,改暫設經、文二科,憑預備科或高等學堂畢業文憑選入肄業,另為補足學額,五月,學部又奏擬凡各省舉人、貢生學有根柢且經史精通,年在三十五歲以內者亦可考選入大學堂經科肄業。迨至同年十一月,學部復奏籌辦分科大學情形時,所列分科則有經、法政、文、格致、農、工、商七科。宣統二年正月,招考預備科及高等學堂第一、二類畢業生,另優級師範及譯學館畢業生亦准報考。據〔教育雜誌〕載,至四月十九日止,共有三百八十七名新生報到,以直隸省籍占最多數。至於獎勵部分則改設博士、俊士、學士、得業士諸學位,以畢業所考等第量授之,取消科舉出身。校舍建築因需款浩繁,未及全部興辦,且學生尚少,可暫借大學堂舊址安頓,故優先造經、文兩科校舍。   民國元年(1912),教育部頒〔大學令〕,取消經學科,大學得設文、理、法、商、醫、農、工七科,而以文、理二科為主。次年〔大學規程〕中更議定法科及醫科之醫學門肄業四年,餘均三年;且詳列各科科目。八年,修正〔大學令〕規定設二科以上省得稱大學,單設一科者稱某科大學,本科修業年限概為四年。到了十一年新學制頒布時,大學修業年限改為四至六年,依各科性質斟酌,但法、醫二科至少五年。由於預科在法合上已取消,大學於是確定包含大學校及大學院(即後來的研究所)二級。

大學本科

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
大學本科 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: