QRCode

大射

周愚文
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  大射乃古代天子所行之射稱,藉此以觀德行、選良士。據〔禮記.射義〕,因行射須合禮中節,可以觀德行,故古天子以射選諸侯卿大夫士。古天子之制,諸侯歲獻,貢士於天子。天子試之於射宮,其容體比於禮,其節比於樂,而中多者,得與於祭。其容體不比於禮,其節不比於樂,而中少者,不得與於祭。數與於祭而君有慶,數不與於祭而君有讓。數有慶而增地,數有讓而削地。是以諸侯君臣盡志於射,以習禮樂。又「天子將祭,必先習射於澤,所以擇士。已射於澤,而后射於射宮。射,中者得與於祭,不中者不得與於祭。不得與於祭者有讓,削以地。得與於祭者有慶,進爵益地。」由此可知,古天子行大射,可以收明禮樂、觀德行、養兵、擇士之效。大射之儀式,參見〔儀禮.卷七.大射禮〕。

大射

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
大射 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: