QRCode

人紀

傅元龍
2000年12月
教育大辭書

名詞解釋:  〔尚書〕記載,商湯去世後,太甲繼承帝位,伊尹作〔伊訓〕教導太甲,勉太甲記取夏樂滅亡之教訓,發揚商湯之美德。伊尹特別提到,湯之所以能得天下,主要原因在於湯能「肇修人紀」。「人紀」就是做人的紀綱之意。   韓愈在〔雜說〕提到:「夏商周傳數十王而天下不傾者,紀綱存焉耳;秦之王天下也,傳二世兩天下傾者,紀綱亡焉耳。」維繫社稷安寧的紀綱,包含法紀及綱常,大體法家重法紀刑罰,儒家重人紀綱常。古代聖君以德治國,重視人紀,樹立禮儀制度,教以五倫,使君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友之間,皆有定位。凡事循禮而行,社會秩序井然,民風淳樸。因此,禮可說是人紀的基礎,而透過「敬」與「愛」最能顯現禮的特徵。〔伊訓〕有云:「立愛惟親 ,立敬惟長 ,始于家邦,終于四海。」也就是說,「愛」要從親近的人做起,「敬」要從年長的人做起,由家邦開始實施,最後天下奉行。   總之,伊尹以「肇修人紀」來勖勉太甲,以禮治國,從最基本的人倫著手,始可奠立國家長治久安之丕基。

人紀

進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
人紀 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: