QRCode

國際大地測量及地球物理學協會

International Geodetic and Geophysical Union (IGGU)

錢建嵩
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

從事氣象學、水文學、海洋學、地震學、火山學、地磁學、大地測量學及造山學等相關學術研究發展推廣之科學性組織。

國際大地測量及地球物理學協會

International Geodetic and Geophysical Union (IGGU)

International Geodetic and Geophysical Union (IGGU) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
國際大地測量及地球物理學協會 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
國際大地測量及地球物理學協會 International Geodetic and Geophysical Union

引用網址: