QRCode

石灰穽

dolina

邵揮洲
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

dolina為南斯拉夫語法文為doline, aven英譯亦譯稱sinkhole, cavern。同石灰坑

石灰穽

dolina

dolina 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
dolina 石灰穴
學術名詞
生態學名詞
dolina 滲穴;石灰阱
學術名詞
地球科學名詞-地質
dolina 石灰坑
學術名詞
海洋地質學
dolina 石灰穴
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
dolina 滲穴;石灰阱
石灰穽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: