QRCode

大比例尺測量

large scale survey

宛同
2003年10月
測繪學辭典

名詞解釋:

地圖比例尺大小之區分,因用圖目的之不同而有差異。通常工程方面以大於五千分之一地圖為大比例尺圖,小於一萬分之一者為小比例尺圖。軍事或調查統計方面,則以大於二萬五千分之一者為大比例尺圖,小於十萬分之一者為小比例尺圖。

大比例尺圖一般以地測法完成之。通常大於一萬分之一地圖,以光線法測繪為主,距離隨比例尺之大小,採用直接量距或視距測定。二萬五千分一地圖,以交會法測繪為主。地貌部份,大於五千分之一地圖,以直接法測繪等高線,小於五千分之一者,則以測定地形要點、對照實地地形,插繪等高線為原則。

如測區範圍遼闊,除實地測繪外,亦可採用航測法完成之。

大比例尺測量

large scale survey

large scale survey 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
測量學
large scale survey 大比例尺測量
大比例尺測量 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
測量學
大比例尺測量 large scale survey
學術名詞
地理學名詞-測繪學名詞
大比例尺測量 large-scale survey

引用網址: