QRCode

女樂

Nü Yüeh

劉鳳學
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:職稱。古代女性歌舞者稱謂女樂。

女樂

Nü Yüeh

Nü Yüeh 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
女樂 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
女樂 NÜ YÜEH

引用網址: