QRCode

諢臣萬歲樂隊

Hun Ch´ên Wan Sui Yüeh Tui

劉鳳學
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:樂舞隊名。宋朝(西元960∼1279)教坊小兒隊舞十隊之一。「諢臣萬歲樂隊」每逢皇帝舉行春、秋及聖節三大宴,御樓賜酺,崇德殿宴契丹使臣及上元觀燈時,隨小兒隊舞其他九隊表演樂舞。表演時,衣紫緋綠羅寬衫,諢裹簇花 頭。

參照:《宋史.卷一百四十二》。

諢臣萬歲樂隊

Hun Ch´ên Wan Sui Yüeh Tui

Hun Ch´ên Wan Sui Yüeh Tui 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
諢臣萬歲樂隊 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
諢臣萬歲樂隊 HUN CH'ÊN WAN SUI YÜEH TUI

引用網址: