QRCode

天下大定之舞

T´ien Hsia Tai Ting Chih Wu

董錫玖
2004年11月
舞蹈辭典

名詞解釋:舞名,宋代宮廷祭祀舞蹈。宋太祖趙匡胤乾德四年(西元966)詔令太常寺判和峴制定雅樂。和峴根據《尚書》周武王一戎衣而天下大定,遂改武舞為《天下大定之舞》,用一百二十八人以倍八佾之數,舞人分為八行,每行十六人,皆披金甲執戟。引舞二人,各執五采旗,此舞有六個變化:一變象六師初舉;二變象上黨克平;三變象淮陽底定;四變象荊湖歸服;五變象邛蜀納款;六變象兵還振旅,主要歌頌趙匡胤的武功,並撰寫武曲樂章。宋太宗趙炅淳化二年(西元991)和峴之弟,太子中允和,奏改殿庭二舞之名,《天下大定之舞》改為《威加海內之舞》,舞仍分六變,其內容改為表現趙炅的武功。一變象登臺講武;二變象漳泉奉土;三變象杭越來朝;四變象克殄並汾;五變象肅清銀夏;六變象兵還振旅,每變樂章各一首。得到趙炅的首肯,此後宋真宗趙□時代,又下詔仍用和峴所定《天下大定之舞》。

參照:《宋史》。

天下大定之舞

T´ien Hsia Tai Ting Chih Wu

T´ien Hsia Tai Ting Chih Wu 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
天下大定之舞 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
天下大定之舞 T'IEN HSIA TA TING CHIH WU

引用網址: