QRCode

超高頻

ultra-high frequency

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

300-3000MHz範圍內的頻率;即電視頻道1438

超高頻

ultra-high frequency

ultra-high frequency 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
ultra-high frequency 超高頻
超高頻 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
超高頻 ultra high frequency (UHF)
學術名詞
通訊工程
超高頻 ultrahigh frequency (UHF)
學術名詞
畜牧學
超高頻 ultrahigh frequency
學術名詞
工業工程名詞
超高頻 ultrasonic
學術名詞
食品科技
超高頻 ultrahigh frequency
學術名詞
氣象學名詞
超高頻 super high frequency (SHF)
學術名詞
天文學名詞
超高頻 ultra-high frequency (UHF)
學術名詞
海事
超高頻 ultra high frequency
學術名詞
航空太空名詞
超高頻 ultra-high frequency (UHF)
學術名詞
航空太空名詞
超高頻 super high frequency (SHF)
學術名詞
測量學
超高頻 ultra high frequency
學術名詞
通訊工程
超高頻 Ultra High Frequency{=UHF}
學術名詞
通訊工程
超高頻 Super High Frequency{=SHF}
學術名詞
兩岸對照名詞-通信
超高頻 ultrahigh frequency; UHF
學術名詞
地球科學名詞
超高頻 super high frequency
學術名詞
地球科學名詞
超高頻 ultra high frequency
學術名詞
音樂名詞-流行音樂專有名詞音響類
超高頻 super high frequency {=SHF}
學術名詞
電力工程
超高頻 hyper-frequency
學術名詞
電力工程
超高頻 hyper-high-frequency
學術名詞
電力工程
超高頻 superfrequency
學術名詞
新聞傳播學名詞
超高頻 very high frequency {=VHF}
學術名詞
新聞傳播學名詞
超高頻 VHF {=very high frequency}
學術名詞
計量學名詞
超高頻 ultrahigh frequency {= UHF}
學術名詞
物理學名詞
超高頻 ultra high frequency{=UHF}
學術名詞
海洋地質學
超高頻 ultra high frequency
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
超高頻 UHF{ultra high frequency}
學術名詞
物理學名詞-高中(含)以下物理學名詞
超高頻 ultra high frequency {=UHF}
學術名詞
物理學名詞-兩岸中小學教科書名詞
超高頻 ultra high frequency {=UHF}
學術名詞
圖書館學與資訊科學名詞
超高頻 ultra high frequency {=UHF}
學術名詞
電子計算機名詞
超高頻 extra high frequency
學術名詞
電子計算機名詞
超高頻 ultra-high frequency{=UHF}
學術名詞
電子計算機名詞
超高頻 super high frequency{=SHF}
學術名詞
電子計算機名詞
超高頻 superhigh frequency{=SHF}
學術名詞
機械工程
超高頻 super high frequency{=SHF}
學術名詞
電機工程
超高頻 ultra high frequency (UHF)
學術名詞
電機工程
超高頻 ultra high frequency{=UHF}
學術名詞
電機工程
超高頻 ultra-high frequency
學術名詞
機械工程
超高頻 ultra-high frequency{=UHF}
學術名詞
電機工程
超高頻 hyper-frequency
學術名詞
電機工程
超高頻 hyper-high-frequency
學術名詞
電機工程
超高頻 superhigh frequency (SHF)
學術名詞
電機工程
超高頻 superfrequency

引用網址: