QRCode

計時脈衝分配器

timing pulse distributor

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

同【時脈分配器】(time pulse distributor)。

計時脈衝分配器

timing pulse distributor

timing pulse distributor 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
timing pulse distributor 計時脈衝分配器
計時脈衝分配器 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
計時脈衝分配器 timing-pulse distributor
學術名詞
電子計算機名詞
計時脈衝分配器 timing pulse distributor

引用網址: