QRCode

中斷凍結模式

interrupt freeze mode

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

一種模擬電腦系統處於中止執行凍結狀態的模式。在此狀態下,所有變數維持在執行中止時的值。

中斷凍結模式

interrupt freeze mode

interrupt freeze mode 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
interrupt freeze mode 中斷凍結模式
中斷凍結模式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
中斷凍結模式 interrupt freeze mode

引用網址: