QRCode

資訊公用程式

information utility

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

在眾人隨時隨地皆需資訊的場所,建構有關資訊公用設備,例如備有電視機的電話資訊網路等。

資訊公用程式

information utility

information utility 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
管理學名詞
information utility 資訊效用;信息效用
學術名詞
電子計算機名詞
information utility 資訊公用程式
資訊公用程式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
電子計算機名詞
資訊公用程式 information utility

引用網址: