QRCode

控制卡

control card

2003年6月
資訊與通信術語辭典

名詞解釋:

記錄程式執行時所需的各種資訊以及相關輸入資料的卡片。

控制卡

control card

control card 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工業工程名詞
control card 控制卡
學術名詞
電力工程
control card 控卡片
學術名詞
電機工程
control card 控制卡
學術名詞
機械工程
control card 控制卡
學術名詞
電子計算機名詞
control card 控制卡
控制卡 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
工業工程名詞
控制卡 control card
學術名詞
電機工程
控制卡 control card
學術名詞
機械工程
控制卡 control card
學術名詞
電子計算機名詞
控制卡 control card

引用網址: