QRCode

蕈狀體,蕈狀體塊

acellular mass, mormyromast

acellular mass, mormyromast 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
魚類
acellular mass, mormyromast 蕈狀體,蕈狀體塊
蕈狀體,蕈狀體塊 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
蕈狀體,蕈狀體塊 acellular mass, mormyromast

引用網址: