QRCode

皰性猩紅熱; 大泡性猩紅熱

Vesicular scarlet fever

Vesicular scarlet fever 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
病理學名詞
Vesicular scarlet fever 皰性猩紅熱; 大泡性猩紅熱
皰性猩紅熱; 大泡性猩紅熱 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: